Health, Mindset

Din følelsesmæssige intelligens

Der er efterhånden kortlagt/undersøgt mange forskellige intelligenser hos mennesket. Disse har hvert deres område i hjernen/kroppen. Prøv at se på de 12 intelligenser herunder og tænk over hvilke du synes, du besidder.

Intelligenser

Mange indenfor psykologien mener, at det er den følelsesmæssige intelligens, der er den vigtigste for at have succes i livet og livskvalitet. Det er Daniel Goleman der først og fremmest har beskrevet denne vigtige intelligens i bogen Følelsernes intelligens fra 1995.

Den følelsesmæssige intelligens har ikke en selvstændig cirkel i figuren herover. Den indgår i dem alle, men kommer mest til udtryk i den intrapersonelle- og den interpersonelle intelligens. Derudover er din sans for at fornemme forskellige situationer (situationsfornemmelsen) og din intuition også en ret vigtig side af den følelsesmæssige intelligens. Den intrapersonelle intelligens er den intelligens, der har fokus på dig selv, og hvad du står for. Den interpersonelle intelligens er den intelligens, der har med forståelsen af dine medmennesker at gøre.

Den følelsesmæssige intelligens er så vigtig, fordi det er den, der omhandler vores selvbevidsthed, hensigtsmæssig håndtering af følelser, fastholdelse af optimisme og vedholdenhed trods skuffelser. Det er empati, vores samarbejdsevne og evnen til at tage os af andre.

Goleman har identificeret 5 overordnede områder, der er centrale for den følelsesmæssige intelligens:

  1. Du kender dine følelser
  2. Du kan kontrollere dine følelser
  3. Du genkender og forstår andres følelser
  4. Du kan kontrollere andres følelser
  5. Du kan motivere dig selv

Den mekanisme i hjernen, der lægger en dæmper på de kraftige følelsesmæssige impulser fra følel-sescenteret, amygdala, ligger i den anden ende af en hovedforbindelse til neocortex, nemlig i de præfrontale områder lige bag panden. Den præfrontale cortex er i arbejde, når du fx er bange eller rasende, så den foreliggende situation kan behandles mere effektiv, fx at berolige dig selv eller iværksætte en hel ny reaktion, hvis en omvurdering kræver det. Dette neocortikale område i hjernen supplerer vores følelsesmæssige impulser med en mere analytisk eller hensigtsmæssig respons ved at modulere amygdala og andre limbiske områder.

Når en følelse udløses, beregner de præfrontale områder lynhurtigt noget, der kan opfattes som for-holdet mellem risiko og udbytte ved myriader af mulige reaktioner og står inde for, at én af dem er bedst…det er den du vælger, hvis du altså når at vælge i situationen. Det kan være en livsfarlig si-tuation, hvor du handler pr. instinkt, men det kan også være at dine følelser overstiger, hvad du kan magte at styre, og du så handler i affekt eller går i panik. Ved at dykke ind i dig selv og betragte de forskellige følelser, der kommer i forskellige situationer, kan du lære meget om dig selv, og de følelser du besidder. Herigennem kan du lære at styre følelserne, gøre dem mere uafhængige af dig og undgå at blive revet med af de uhensigtsmæssige af dem. Gennem denne proces lærer du naturligvis også andres følelser bedre at kende.

Din oplevelse af verden,

sker gennem dit subjektive jeg.

Kærlighed og overensstemmelse

med dit subjektive jeg

giver dig en sandfærdig og smukkere verden.

Det er vigtigt at blive fortrolig med alle dine følelser. Især dem du synes er ret ubehagelige. Du kan sagtens vælge at fortrænge dem, når de kommer. Men ofte hæmmer fortrængte følelser menneskers livsudfoldelse. Det er naturligvis ubehageligt at konfrontere sig med dem, men hvis du gør det og overvinder ubehaget ved dem, så vil du virkelig føle dig som en VINDER. Du vil finde ud af, at du har mere kontrol over dig selv, dine følelser og dine reaktioner i forskellige situationer. Herunder prøver jeg fx at overvinde min højdeskræk gennem min crossfittræning. Det er selvterapi og træning af selvkontrol på højeste plan. Jeg retter 100% opmærksomhed på min egen krop. Dens følelser, tanker, bevægelser og handlinger. Jeg skal overvinde mig selv. Jeg kan, jeg vil, og jeg gør det, fordi jeg i sidste ende ved, at det er godt og udviklende for mig.

Oppe i træet

At se på dine følelser, lære dem at kende, acceptere dem, lære at styre dem, og at vide at de ikke er dit sande jeg, men blot grundlæggende sindstilstande som du kan vælge ikke at blive grebet af (her tænker jeg naturligvis dem, der ikke er gode for dig), vil gøre dig følelsesmæssig intelligent.

Man kan inddele den følelsesmæssige intelligens i de 4 områder, opmærksomhed, kontrol, selv og social.

Bevidsthed

Kvadranten har 2 hovedområder vertikalt. Det er din personlige kompetence og sociale kompetence. Din person-lige kompetence deles i de 2 kategorier selvbevidsthed og selvkontrol. Ligeledes kan din social kompetence deles i to kategorier; social opmærksomhed og social indflydelse. Social kompetence er din sociale bevidsthed og sociale færdigheder og omhandler din evne til at styre og påvirke dine omgivelser og dine omgivelsers følelser.

Selvbevidsthed er din evne til at forstå, hvad du føler, og din evne til at vurdere din egen følelses-mæssige tilstand. De tre tilhørende underkategorier er selvbevidsthed, selvevaluering og selvtil-lid/selvværd. Selvevaluering er din evne til at forstå dine egne styrker og udviklingspunkter, og din evne til bevidst at arbejde med dine styrker og udviklingspunkter. Selvtillid er din evne til at tro på dig selv og dine kompetencer. Selvværd er at acceptere, den du er, og det du står for. Det er, at for-stå det du føler, at acceptere dine følelser og stå ved dem. Det er at have det godt med dig selv, især også i nye situationer.

Din selvkontrol tager udgangspunkt i din selvbevidsthed og er din evne til at kontrollere dig selv og dine følelser (neocortex over amygdala) i stedet for at lade følelserne styre dig. Med en høj grad af selvkontrol, vil du være i stand til at bevare kontrollen i stressede situationer.

Den sociale bevidsthed er din evne til at aflæse og opfatte dine omgivelser. Det er her din empati ligger. Har du høj social bevidsthed, så har du en meget vigtig evne til at læse følelsesmæssige reaktioner eller uofficielle magtforhold i grupper og dermed kunne præge dem på hensigtsmæssig vis.

Din sociale indflydelse er din evne til, at bruge den viden du har fra din sociale bevidsthed og selvbevidsthed til at opbygge stærke relationer og indflydelse på dine omgivelser. Det er også din evne til at identificere, analysere og styre andres indbyrdes relationer og forhold. En del af social indflydelse er også, at kommunikere, inspirere, forføre, overtale og lede andre på en direkte måde – uden at støde emotionelt.

Træning af din følelsesmæssige intelligens

De fire trin i følelsesmæssig intelligens

Din selvbevidsthed er udgangspunktet for at kunne udvikle de andre tre. Det er helt basalt at have en god og sund selvbevidsthed for at kunne opnå en god følelsesmæssig intelligens og dermed livskvalitet. Som omtalt i afsnittet om Nuets Kraft, så bliver du nød til at kunne distancere dig fra dine følelser og tanker. Du bliver nød til at kunne se på dem adskilt fra dig selv. Du er din væren og dine handlinger her og nu. Dine følelser og tanker er brugbare redskaber, du kan anvende til at give dine handlinger retning, kulør og mening. Du bliver nød til at lære at gennemskue, hvorfor lige netop den følelse poppede op i den sammenhæng, og hvorfor du lige fik den tanke om det og det. Det kan være krævende at analysere sig selv, men også yderst brugbart. Endvidere er det en nødvendighed for at bringe dit liv op på et højere og mere gunstig plan.

Når du har fået en større bevidsthed omkring dig selv, så bliver det også nemmere at styre både dine følelser og tanker. Du ved hvor de har deres udspring, hvad de betyder og hvordan du kan styre dem. Hvis en negativ følelse er ved at overvælde sig, så træk fx vejret dybt tre gange og tænk på at denne primitive følelse ikke skal løbe af med dig. Du kan styre både følelser og tanker. Du har selvkontrol.

Det tredje trin er at styrke din sociale bevidsthed ved at observere og prøve at forstå andres følelser og reaktioner, samt hvad der trigger deres følelsesmæssige reaktioner.

Den sidste er din sociale indflydelse. Her er du opmærksom på, hvordan din adfærd påvirker andres adfærd og følelser, så du aktivt kan skabe de reaktioner, du ønsker.

Love, health and wisdom

Brian

Forrige Indlæg Næste Indlæg

RELATEREDE INDLÆG

Ingen kommentarer

Skriv en kommentar